Preloader

Cargando...

TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA DE PROJECTES – TANCADA

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 4 días -
  • Salt

Información del trabajo

  • icon
    Remuneración EUR 0-5000 / Mes

Descripción del trabajo

Idioma Undefined
Referència:
039-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 039-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’equip de Suport a la Recerca, al Departament de Gestió de Projectes, en la següent categoria professional:

Tècnic/a en Gestió Econòmica de Projectes

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

En relació als projectes de recerca de l’IDIBGI que han rebut una subvenció, el/la Tècnic/a s’ocuparà de:

Control del pressupost dels projectes d’acord a la normativa aplicable.
Realització de justificacions econòmiques i auditories.
Seguiment de l’execució econòmica dels projectes.
Resolució d’incidències.
Tramitació de convenis, certificats, esmenes i altra gestió administrativa.
Mantenir actualitzat el programa intern de gestió de projectes.
Coordinació amb els departaments interns de l’IDIBGI i grups de recerca per la correcta execució i justificació dels projectes.
Participació en reunions tècniques i de gestió dels projectes.
Participació a la Business Development Unit per a la recerca de finançament per a projectes.

Requisits dels aspirants:
Titulació de Llicenciatura/Grau en ADE, Economia o similars.
Habilitats pels càlculs numèrics, confecció de pressupostos i comprensió de dades econòmiques.
Domini de fulls de càlcul (Excel)
Domini de programes informàtics per la gestió econòmica de projectes (SAP, Fundanet o similar)
Nivell mig-alt d’anglès

Es valorarà:

Experiència prèvia desenvolupant tasques similars a les descrites.
Coneixement dels programes de finançament de la recerca nacionals i internacionals
Coneixement de la normativa bàsica d’aplicació (Llei de Subvencions, Llei de la Ciència…)
Coneixement dels sistemes de recerca i innovació en salut de Catalunya
Persona responsable, flexible i resolutiva, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
Persona emprenedor/a, amb facilitat pel treball en equip i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Completa
Durada: 1 any amb possibilitats de pròrroga
Incorporació prevista: Immediata
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail [email protected] (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 18 d’octubre de 2020.

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!